Misja

Stowarzyszenie ArtVivat! powstało, by rozwijać działania edukacyjno-wychowawcze adresowane do dzieci i młodzieży w zakresie:

  • szerzenia i upowszechniania kultury i sztuki muzycznej
  • umożliwiania nabywania przez młodzież umiejętności gry na instrumentach muzycznych oraz umiejętności tańca
  • pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży w szczególności poprzez umożliwianie im nabywania i rozwijania ich umiejętności i zainteresowań muzycznych oraz tanecznych
  • organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży
  • sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz uczestniczenia w procesie ich wychowania,
    w szczególności poprzez organizowanie zajęć muzycznych i choreograficznych
  • podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w szczególności poprzez upowszechnianie osiągnięć kultury muzycznej miasta, regionu i kraju
  • prowadzenia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocji regionu Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w kraju i za granicą
  • prowadzenia działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, między innymi poprzez uczestniczenie w europejskich i światowych festiwalach orkiestr, a w szczególności w festiwalach dziecięcych i młodzieżowych.